تولید نسل جدید دیمرهای LED در گروه پارمیس (خرداد ماه 1394)

تولید نسل جدید دیمرهای LED در گروه پارمیس (خرداد ماه 1394)

تولید نسل جدید دیمرهای LED در گروه پارمیس (خرداد ماه 1394) 659 600 admin

تولید نسل جدید دیمرهای LED در گروه پارمیس

محصول جدیدی از گروه پارمیس تولید کننده کلید لمسی در کشور ، رونمایی شد تا باور توانستن را قوتی دوباره بخشد و آینده پیش رو را روشن و روشن تر سازد.

تولید در ایران ، همتی می خواهد از جنس اصالت ایرانی و خدای را سپاس که اگر نبود حمایت ایرانی ، غیر ممکن همواره غیر ممکن می ماند و دست ما کوتاه .

از این حمایت بر خود می بالیم و می سازیم برای ایران تا ایران را بسازیم برای ایرانیان.

روابط عمومی گروه پارمیس