اخذ استانداردهای ISO9001 و CE در کیفیت برای کلیدهای لمسی ( اسفند ماه 1392 )

اخذ استانداردهای ISO9001 و CE در کیفیت برای کلیدهای لمسی ( اسفند ماه 1392 )

اخذ استانداردهای ISO9001 و CE در کیفیت برای کلیدهای لمسی ( اسفند ماه 1392 ) 600 400 admin

اخذ استانداردهای ISO9001 و CE در کیفیت برای کلیدهای لمسی 

کیفیت رمز ماندگاریست و ماندگاری هنر برترینها . اخذ استانداردهای کیفیت در سال 1392 برای کلیدهای لمسی پارمیس توسط گروه پارمیس آغازی است برای مسیری که ما آن را کیفیت می نامیم . مسیری بی پایان که همواره می بایست با جدیت پیموده شود و پیمودن آن مردانی می خواهد که باور داشته باشند خواستن توانستن است و ایمان به این باور در رگ و پوست آنان جاری باشد .

نیل به این موفقیت را به تمامی پرسنل زحمت کش و مشتریان وفادار گروه تبریک عرض می نماییم .

روابط عمومی گروه پارمیس