برگزاری نشست توسعه بازار در شهر مشهد

برگزاری نشست توسعه بازار در شهر مشهد

برگزاری نشست توسعه بازار در شهر مشهد 498 375 admin

برگزاری نشت توسعه بازار در شهر مشهد

با حضور نماینده شرکت پارمیس و مدیران نمایندگیهای پارمیس در شهر مشهد، نخستین نشست توسعه بازار استان خراسان رضوی برگزار گردید . این نشست با هدف بررسی موانع فروش بیشتر محصولات در استان خراسان رضوی و چاره اندیشی و رفع موانع موجود برگزار گردید . در این جلسه هر یک از مدیران به تشریح مسائل مبتلا به پرداختند و برای حل چالشهای پیش رو، راه حل هایی بسیار ارزشمند ارائه دادند . این نشست در نهایت با تصمیم شرکت کنندگان برای ایجاد هماهنگی بیشتر با یکدیگر در جهت رفع موانع احتمالی خاتمه یافت و تصمیمات بسیار ارزشمندی در پایان آن، اخذ گردید .