کلید لمسی در شهرکرد

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

دومین حضور درنمایشگاه شهرکرد (خرداد ماه 1394)

دومین حضور درنمایشگاه شهرکرد (خرداد ماه 1394) 1181 1181 admin

دومین حضور پارمیس در نمایشگاه شهرکرد میثاقی دوباره بود با تمامی مشتریانی که در طول مدت یکسال گذشته به جمع مشتریان گروه در این استان پیوستند و خبری…