خانه هوشمند پارمیس در اصفهان

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست ( آبان ماه 1397 )

داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست ( آبان ماه 1397 ) 1575 1575 admin

اولین فتح کلید لمسی پارمیس پس از رونمایی ، شهر و نمایشگاه اصفهان بود . قصد مدیران شرکت در شروع کار ، تمرکز بر شهر اصفهان بود به جهت قرابت با کارخانه …

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

نخستین حضور در نمایشگاه اصفهان ( آبان ماه 1393 )

نخستین حضور در نمایشگاه اصفهان ( آبان ماه 1393 ) 1575 1575 admin

دومین حضور نمایشگاهی پارمیس در حالی صورت پذیرفت که نمایندگی پارمیس در شهر اصفهان در مدت زمانی کوتاهی که از فعالیتش می گذشت توانست پروژه های متعددی …