اولین فتح کلید لمسی پارمیس

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست ( آبان ماه 1397 )

داستان ما و آبان و اصفهان دیگر برای گوش ها غریب نیست ( آبان ماه 1397 ) 1575 1575 admin

اولین فتح کلید لمسی پارمیس پس از رونمایی ، شهر و نمایشگاه اصفهان بود . قصد مدیران شرکت در شروع کار ، تمرکز بر شهر اصفهان بود به جهت قرابت با کارخانه …