فهرست اصلی
درگاه کاربران

ورود محصولات پارمیس به کردستان عراق (  فروردین ماه  1394 )

حرکت به سوی حضور در بازارهای خارجی، که در اسفندماه 93 به صورت جدی شروع شده بود در فروردین 94 شکل تازه ای به خود گرفت . هیئت اعزامی پارمیس، ضمن تشکیل جلساتی با تجار کرد در شهر های اصلی کردستان عراق، زمینه های صادرات محصول به کردستان عراق را بررسی و نهایی کرده و با دستانی پر به کشور عزیزمان بازگشتند . طی ماههای آتی قرار است اولین سری سفارش مطابق با استاندارد کردستان عراق به این کشور صادر و زمینه ورود افتخارآمیز به این بازار فراهم گردد. حضور در بازار کشور های همسایه و دیگر کشورها مسیریست که پارمیس از این پس در پیمودن آن به عنوان افتخاری برای ایران و ایرانی خواهد کوشید.

اخبـــار
Powered By Narvan CMS