فهرست اصلی
درگاه کاربران

نمایشگاه تهران  برای پارمیس یک آغاز است . یک نقطه عطف و یک حرکت در راستای اوج گیری زحماتی که سالیان گذشته شروع و در ماهها و روزهای گذشته به اوج خود رسید . باورها در این نمایشگاه به منصه ظهور نشست و گامها مستحکم شد. نمایندگان پارمیس از شهر های مختلف در این نمایشگاه حضور یافته و همگام و هم هدف، پارمیس را یاری کردند . دوستان و مشتریان پارمیس از شهر های مختلف آمدند و تبریک گفتند. مشتریان بسیاری به جمع مشتریان و نمایندگان متعدد وجدیدی به جمع نمایندگان گروه پیوستند . فرای باورها حرکتی مواج شکل گرفت و رشد و باروری زحمات انجام شده  محقق شد. خستگی ها به فراموشی سپرده شد و همگامی ها صورتی نو به خود گرفت . در مجموع نمایشگاه تهران نمایشی بود از گامهایی که هم هدف برداشته شد و هم افزایی را در بعد روابط انسانی به زیباترین شکل خود به نمایش گذارد.

همواره بر این باوریم  که با همت و حمایت ایرانی، هر غیر ممکنی ممکن و هر باوری در راستای اعتلای نام ایران وایرانی محقق خواهد شد.

اخبـــار
Powered By Narvan CMS