فهرست اصلی
درگاه کاربران

تولید نسل جدید دیمرهای LED در گروه پارمیس (  خرداد ماه  1394 )

محصول جدیدی از گروه پارمیس رونمایی شد تا باور توانستن را قوتی دوباره بخشد و آینده پیش رو  را روشن وروشن تر سازد.  

تولید در ایران، همتی می خواهد از جنس اصالت ایرانی و خدای را سپاس که اگر نبود حمایت ایرانی، غیر ممکن  همواره غیر ممکن می ماند و دست ما کوتاه .

از این حمایت بر خود می بالیم ومی سازیم برای ایران تا ایران را بسازیم برای ایرانیان.

روابط عمومی گروه پارمیس

اخبـــار
Powered By Narvan CMS