سال 1396 سال سرشار از تغییرات مثبت برای پارمیس

خانه هوشمند پارمیس | کلید لمسی

سال 1396 سال سرشار از تغییرات مثبت برای پارمیس

سال 1396 سال سرشار از تغییرات مثبت برای پارمیس 1181 1181 admin

سال 1396 سال سرشار از تغییرات مثبت برای پارمیس

رشد دور از انتظار حجم تقاضا و تجربیات چندین ساله گروه در امر تولید کلید های لمسی و تجهیزات هوشمند و بعض مشکلات مشاهده شده در پاسخ به رشد تقاضا ، در سال 1395 مدیران گروه را بر آن داشت تا یک سلسله تغییرات بنیادین در تمامی حوزه های مدیریتی و فرآیندهای کاری و روش های تولید را در آینده ای قریب الوقوع رقم زنند . در ابتدای 1396 بنابر تشخیص هیات مدیره گروه این تغییرات آغاز و تمامی بازخوردهای های بازارطی سالیان گذشته در این تغییرات مد نظر قرار گرفت . مدیران گروه در پست های کاری خود بنا بر مقتضیات جدید بازار و در جهت تزریق نشاط به سیستم بعضاً جابجا شده وآرایش مناسب تری را با تکیه بر تجارب گذشته شکل دادند .

مدیرانی جدید به بخش های جدید ایجاد شده دعوت شدند و روحی تازه در کالبد گروه دمیده شد . مکانیزم و مدارها و قالب ها نیز با توجه به بازخوردهای گرفته شده طی این سال ها با مدیریتی مستمر در ابتدای این سال تغییر نمود و گروه آماده شد تا با رفع نواقص و استحاله ای که از قبل برای بهتر شدن فرآیندهای کاری برنامه ریزی شده بود به کار خود ادامه دهد . تغییر لازمه رشد است و این تغییر است که رشد را به نمایش می گذارد و همواره جزیی غیر قابل اجتناب از هر سازمان پویا و رو به رشدی می باشد .